درمان پوسیدگی ریشه

درمان پوسیدگی ریشه گیاهان پوسیدگی ریشه در گیاهان، عموماً دو دلیل دارد: اولین علت، آبیاری بیش از اندازه به گیاهان که به علت نرسیدن اکسیژن سبب مرگ ریشه می‌شود. ریشه‌ها شروع به پوسیدگی یا فاسد شدن می‌کنند و حتی اگر…