کود ان پی کا 36 12 12

مزایا و ویژگی:

– دارای پتاس بالا جهت رفع نیاز گیاه، دارای عناصر میکرو جهت رفع نیاز گیاه

– مناسب برای تغذیه پس از برداشت محصولات باغی

– افزایش سرعت رشد گیاه و در نتیجه زودرس گردن میوه و بهبود طعم

– همچنین افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی مانند شوری، سرما یا کم آبیی و کاهش خسارت های احتمالی وارده

– افزایش تناژ محصول و همچنین بهبود کیفیت و خاصیت انبارپذیری محصول

دسته:

کود ۳۶ ۱۲ ۱۲ کود پودری با درصد بالای پتاسیم ۳۶ درصد می باشد.

این محصول در زمان رشد زایشی به صورت آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت جذب سریع و بالا را داراست و باعث خوش رنگ تر شدن، درشت تر شدن، ماندگاری گل و حتی شیرین تر شدن محصول می شود.

کود ۱۲-۱۲-۳۶ فرومیتو دارای مقادیر مناسبی از پتاسیم بوده، که از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت محصول، تاثیر بیشتری را در افزایش کیفیت آن محصول از طریق رسیدن به موقع، پرشدن مغز و افزایش ماندگاری و انبارداری محصول دارد.
میزان مصرف:

– در آبیاری قطره ای یک تا سه کیلوگرم در ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار لیتر آب در هکتار و با توجه به میزان کمبود، دو تا سه بار تکرار شود.

– میزان دقیق مصرف می بایست با توجه به شرایط آب و هوایی، جنس خاک، درجه حرارت، سن و نوع گیاه انتخاب شود.

مزایا و ویژگی:

– دارای پتاس بالا جهت رفع نیاز گیاه، دارای عناصر میکرو جهت رفع نیاز گیاه

– مناسب برای تغذیه پس از برداشت محصولات باغی

– افزایش سرعت رشد گیاه و در نتیجه زودرس گردن میوه و بهبود طعم

– همچنین افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی مانند شوری، سرما یا کم آبیی و کاهش خسارت های احتمالی وارده

– افزایش تناژ محصول و همچنین بهبود کیفیت و خاصیت انبارپذیری محصول