کود 10 52 10 حاوی درصد بالای فسفر بوده و در بدو شروع، رشد رویشی و مراحل اولیه رشد با کمک به ریشه زایی باعث تقویت گیاه می شود.

 

فسفر در تمام طول رشد لازمه گیاه بوده و در مراحل ابتدایی به مقدار بیشتر مورد نیاز است. 

کود 10-52-10 فرومیتو دارای مقادیر مناسبی از فسفر و عناصر ریزمغذی بوده که از شروع فصل رشد به عنوان کود استارتر موجب افزایش ریشه زایی، تسریع رشد و کیفیت بهتر گلدهی می گردد.

مزایا و ویژگی:

– افزایش حجم و توسعه سیستم ریشه مناسب جهت محلول پاشی برگی

– دارای میزان بالای فسفر برای رفع کمبود این عنصر در خاک

– کمک به گیاه، برای ترمیم سریع خسارات ناشی از نشاء کاری

 

میزان مصرف:

– در آبیاری قطره ای یک تا سه کیلو گرم در 400 تا 1000 لیتر آب 

– در هکتار و با توجه به میزان کمبود، 2 تا 3 بار تکرار شود. 

– میزان دقیق مصرف می بایست با توجه به شرایط آب و هوایی، جنس خاک، درجه حرارت، سن و نوع گیاه انتخاب شود.