بهترین زمان تعویض گلدان

همیشه شنیده ایم که فصل تعویض گلدان، بهار است! اگر فصل بهار باشد و در صورتی که گیاه شما، دارای یکی از شرایط زیر باشد، به هیچ عنوان نباید گلدان آن را تعویض کنید! 

شرط اول:

 

زمانی که گلدان شما، درگیر آفت شده باشد.

شرط دوم:

 

گیاه شما در حال جوانه زنی باشد.

شرط سوم: 

 

اگر گیاه گلداری دارید و به گل نشسته باشد.